Chiến lược Phát triển Giáo dục phổ thông Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chiến lược Phát triển Giáo dục phổ thông Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trịnh Thị Anh Hoa anhhoa19@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Võ Thùy Linh vothuylinh12111988@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết mô tả 3 mục tiêu xây dựng Chiến lược Phát triển Giáo dục phổ thông Malaysia, gồm: 1/ Hiểu được thực trạng và những thách thức của hệ thống giáo dục Malaysia, chú trọng tăng cường tiếp cận giáo dục, nâng cao các tiêu chuẩn (chất lượng), thu hẹp khoảng cách về kết quả học tập (công bằng), tăng cường sự đồng thuận của học sinh và tối đa hóa hiệu quả của hệ thống; 2/ Thiết lập một tầm nhìn rõ ràng và đầy khát vọng cho từng học sinh và cả hệ thống giáo dục trong 13 năm tiếp theo; 3/ Thiết kế một chương trình chuyển đổi toàn diện cho cả hệ thống, bao gồm cả những thay đổi thiết yếu đối với Bộ Giáo dục, đồng thời cũng làm rõ quá trình xây dựng, cấu trúc, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện Chiến lược Phát triển Giáo dục phổ thông của Malaysia giai đoạn 2013 - 2025. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho xây dựng Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam 2021 - 2030.
Từ khóa: 
Chiến lược
giáo dục phổ thông Malaysia
chiến lược giáo dục phổ thông
Tham khảo: 

[1] Gu Saw Lan, (2018), Strategic and plan for education transformation, Kỉ yếu Hội thảo Chiến lược và lập kế hoạch giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[2] Ministry of Education Malaysia, (2013), Malaysia Education Blueprint (2013-2015): Pre-school to postsecondary education, Kuala Lumpur.

[3] Chang, G, (2006), Strategic Planning in Education: Some concepts and steps, Paris: UNESCO.

[4] UNESCO, (2010), Strategic Planning: Concept and rationale, Paris: UNESCO.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số