Quản lí dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Quản lí dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Vương Hồng Hạnh hanhvuong1102@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tóm tắt: 
Dạy học theo hướng phát triển năng lực đang dần trở thành xu thế tất yếu trong giáo dục. Với bộ môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở, dạy học theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng ngày càng quan trọng và do đó việc quản lí dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung tìm hiểu về đặc trưng và ưu thế của phương pháp dạy học tiếp cận năng lực, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng, cũng như đặc điểm Chương trình môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới để từ đó phân tích một số yêu cầu về nội dung trong quản lí dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: 
Quản lí dạy học
năng lực thực hành tiếng
trường trung học cơ sở
Tham khảo: 

[1] J. Richard and T. Rodger, (2001), Approaches and Methods in Language Teaching, New York, NY: Cambridge University Press.

[2] Paprock, K. E, (1996, July-August), Conceptual structure to develop adaptive competencies in professional, IPN Ciencia, Arte: Cultura, Nueva Epoca, 2 (8), 22-25.

[3] Jazadi, I, (2000), Constrains and Resources for applying Communicative approaches in Indonesia, EA Journal, 18(1), 35.

[4] Van Canh, Le (2002), Sustainable Profession Development of EFL Teachers in Vietnam, Teacher’s Edition, (10), 35

[5] Nauman, G, (2001), Managing Large Classes, Teacher’s Edition, (5), 14.

[6] Phuoc Ky, Le, (2002), Problems, Solutions, and Advantages of Large Classes, Teacher’s Edition, (9).

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam, Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số