Đặc điểm học sinh trung học cơ sở với giáo dục giá trị văn hóa

Đặc điểm học sinh trung học cơ sở với giáo dục giá trị văn hóa

Nguyễn Thị Thu Thảo nguyenthaophothong@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Công nghệ 4.0 ngày nay, giá trị văn hóa đang có những thay đổi, đặc biệt là trong nhận thức và hành vi của học sinh trung học cơ sở. Bài viết chỉ ra những đặc điểm thay đổi của học sinh gắn với yêu cầu giáo dục giá trị văn hóa. Điều này giúp giáo viên, cán bộ quản lí, cha mẹ học sinh hiểu hơn về những hành vi của học sinh và có những phương pháp giáo dục giá trị văn hóa linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Đặc điểm nổi bật về nhận thức của học sinh trung học cơ sở đối với giáo dục giá trị văn hóa là sự hình thành tự ý thức dẫn đến tự giáo dục giá trị văn hóa. Học sinh vừa là khách thể đồng thời là chủ thể của quá trình giáo dục giá trị văn hóa. Tuy nhiên, do học sinh lứa tuổi trung học cơ sở chưa có nhận thức đầy đủ về giá trị văn hóa, dẫn tới những quan niệm, hành vi về giá trị văn hóa chưa đúng đắn. Quá trình tự giáo dục này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ “tâm lí bạn bè” và “dư luận xã hội” cả tốt lẫn xấu nên rất cần sự chung tay đồng lòng trong giáo dục giá trị văn hóa từ các lĩnh vực, lực lượng xã hội và từ mỗi gia đình, nhà trường.
Từ khóa: 
đặc điểm
học sinh trung học cơ sở
giá trị văn hóa
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Định Thị Kim Thoa - Đặng Hoàng Minh, (2010), Sách giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Vũ Dũng, (2015), Sự khác biệt giữa tâm lí cá nhân và tâm lí xã hội, https://www.suckhoetamthan.net/tam-lythuc-hanh/Su-khac-biet-giua-tam-ly-...

[3] Lê Tấn Lộc, (2019), Đạo đức học sinh: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, http://giaoducvaxahoi.vn/ giao-duc-dao-tao/d-o-d-c-h-c-sinh-th-c-tr-ng-nguyennhan-va-gi-i-phap.html

[4] Trần Thị Lệ Thu, (2016), Biểu hiện giá trị sống và kĩ năng sống ở học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Tạp chí Tâm lí học Xã hội, số 4.

[5] Nguyễn Hồng Thuận, (8/2019), Xác định hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số