Dạy học chuyên đề “Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại” cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới (2018)

Dạy học chuyên đề “Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại” cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới (2018)

Lã Phương Thúy laphuongthuydhgd@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Văn Thị Minh Tư tuvmt.edu@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học các chuyên đề học tập là một nội dung mới dành cho những học sinh có định hướng khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Vì vậy, cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy bỡ ngỡ, khó khăn khi dạy và học các nội dung này, đặc biệt là các chuyên đề có nội dung mới, mang tính chất vận dụng thực tiễn cao. Bài viết đề xuất quy trình dạy học chuyên đề Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại là một trong ba chuyên đề thuộc Chương trình Ngữ văn lớp 11 nhằm đưa ra định hướng dạy học cho giáo viên trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học chuyên đề này nói riêng cũng như xác định quy trình dạy học các chuyên đề học tập trong Chương trình môn Ngữ văn ở trung học phổ thông nói chung.
Từ khóa: 
Chuyên đề
ngôn ngữ
xã hội
hiện đại
Ngữ văn
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Công văn số: 5555/ BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 10 năm 2014 về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

[2] Nguyễn Thiện Giáp, (2008), Giáo trình ngôn ngữ học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Đỗ Ngọc Thống (chủ biên) - Bùi Minh Đức - Nguyễn Thành Thi, (2019), Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[6] Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên) - Bùi Minh Đức (chủ biên) - Đỗ Thu Hà - Phạm Thị Thu Hiền - Lê Thị Minh Nguyệt, (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Nguyễn Thị Hiên, (2015), Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số