Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực Sinh học cho học sinh trong dạy học chủ đề Trao đổi nước - Sinh học 11 trung học phổ thông

Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực Sinh học cho học sinh trong dạy học chủ đề Trao đổi nước - Sinh học 11 trung học phổ thông

Lê Thị Phượng lethiphuong.dhgd@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đáp ứng định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, việc thay đổi các thành tố trong dạy học là yêu cầu cấp thiết. Trong quá trình dạy học nói chung và dạy học Sinh học nói riêng, câu hỏi đóng một vai trò quan trọng. Câu hỏi vừa là phương pháp vừa là phương tiện giúp thầy và trò đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình dạy học. Dựa trên cơ sở nghiên cứu về cơ sở lí luận, bài viết đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế hệ thống câu hỏi phát triển năng lực Sinh học trong dạy học chủ đề Trao đổi nước, Sinh học 11 trung học phổ thông. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, việc áp dụng các câu hỏi đã được thiết kế thực sự góp phần trong phát triển năng lực Sinh học cho học sinh.
Từ khóa: 
Câu hỏi
năng lực Sinh học
trao đổi nước
Sinh học 11
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh học.

[3] Hoàng Phê (Chủ biên), (2019), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển và Ngôn ngữ, Hà Nội.

[4] Đinh Quang Báo (Chủ biên), (2018), Dạy học phát triển năng lực Sinh học Trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Lê Đình Trung, (2004), Chuyên đề câu hỏi và bài tập trong dạy học Sinh học, Tập bài giảng dung cho cao học khoa Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Sinh học

[6] Nguyễn Thành Đạt (Chủ biên), (2006), Sinh học 11, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Lê Thanh Oai - Phan Thị Thanh Hội, (2019), Sử dụng bài tập để rèn kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 452, tr 57-60

Tạp chí: 

Bài viết cùng số