Một số vấn đề lí luận về hoạt động xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở

Một số vấn đề lí luận về hoạt động xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở

Võ Cao Long vocao_long@yahoo.com Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 15 đường Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hoạt động xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở bao gồm xây dựng môi trường vật chất và môi trường tinh thần cho học sinh. Xây dựng môi trường vật chất cho học sinh là đầu tư, trang bị và bảo quản tòa nhà, sân bãi, cảnh quan nhà trường, các phòng học và phòng chức năng, các phương tiện, thiết bị và các tiện ích phục vụ học tập của học sinh. Xây dựng môi trường tinh thần cho học sinh là xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường, xây dựng phong cách và phương pháp giảng dạy của giáo viên tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh, giáo dục học sinh về động cơ, hứng thú, tính tích cực học tập.
Từ khóa: 
Môi trường học tập
Xây dựng môi trường học tập
trường trung học cơ sở
Tham khảo: 

[1] Trần Quốc Thành, (2018), Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở, Module 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Phạm Hồng Quang và Lê Hồng Sơn, (2018), Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông 2011 - 2018, Module 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Vũ Thị Sơn, (2004), Về môi trường học tập trong lớp, Tạp chí Giáo dục, Chuyên đề số 102.

[4] Roy, M - Denomme, J. M., (2009), Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[5] Phạm Hồng Quang, (2006), Môi trường Giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số