Vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

Vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

Nguyễn Ngọc Anh nguyenngocanh.lqc@gmail.com Trường Trung học phổ thông Lê Quảng Chí Phố Long Sơn, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tìm kiếm biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học Vật lí là một trong những yêu cầu tất yếu của việc đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm David A. Kolb dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Tác giả phân tích lí luận, đưa ra quy trình vận dụng và thực nghiệm sư phạm ở bài “Lực từ. Cảm ứng từ”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm trong dạy học Vật lí giúp phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Quy trình thực hiện tác giả đưa ra có thể áp dụng tương tự cho các bài học khác trong môn Vật lí.
Từ khóa: 
Năng lực thực nghiệm
lí thuyết học tập trải nghiệm David A. Kolb
lực từ
cảm ứng từ.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Vật lí, Hà Nội.

[3] Ismo T. Koponen and Terhi Mantyla, (2006), Generative Role of Experiments in Physics and in Teaching Physics: A Suggestion for Epistemological Reconstruction, Science & Education 15:31–54, DOI 10.1007/s11191- 005-3199-6.

[4] Nico Schreiber - Heike Theyßen - Horst Schecker, (2009), Experimentelle Kompetenz messen? Physik und Didaktik in Schule und Hochschule, PhyDid 3/8, pp.92-101.

[5] Phạm Thị Phú (Chủ biên) - Nguyễn Đình Thước, (2019), Giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lí, NXB Đại học Vinh

[6] Nguyễn Văn Biên, (11/2013), Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh Trung học phổ thông chuyên, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Hà Nội, Số đặc biệt

[7] Kolb, D., (1984), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[8] Nguyễn Văn Hạnh, (2017), Học tập trải nghiệm: Một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa học Giáo dục, tập 14, số 1, tr.179-187.

[9] Nguyễn Văn Biên, (2016), Đề xuất khung năng lực và định hướng dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, số 8B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.11- 22.

[10] Đỗ Hương Trà (Chủ biên) - Nguyễn Văn Biên - Tưởng Duy Hải - Phạm Xuân Quế - Dương Xuân Quý, (2019), Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số