DEVELOPING SELF-STUDY SKILLS FOR STUDENTS

DEVELOPING SELF-STUDY SKILLS FOR STUDENTS

DO KHANH NAM dokhanhnampgdbt@gmail.com Hanoi University of Home Affairs
Summary: 
Development of self-learning ability is a goal forwarding the renovation of teaching and learning methodology set by universities nowadays. The student self-learning plays an important role, being direct factor that enhance training quality of the university. Apart from that, the self-learning help improve student intelligence in receiving and comprehending new knowledge, equip students with independent and creative thinking, with ways of problem solving. The self-learning also makes contribution to creation of dynamic, independent students meeting requirements of industrialization and modernization course. The article presents some basic concepts on self-learning skills and proposes several solutions to the development of self-learning skills for students
Keywords: 
development
self-learning
self-learning skill
student
Refers: 

[1] Nguyễn Hiến Lê, (2007), Tự học - một nhu cầu của thời đại, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội.

[2] Lưu Xuân Mới, Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên đại học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2, năm 2003.

[3] Nguyễn Cảnh Toàn - Lê Khánh Bằng (đồng chủ biên) - Lê Đình Trung, (2009), Phương pháp dạy và học đại học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[4] Nguyễn Cảnh Toàn, (1997), Quá trình dạy - Tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Đặng Thành Hưng - Trịnh Thị Hồng Hà - Nguyễn Khải Hoàn - Trần Vũ Khánh, (2012), Lí thuyết phương pháp dạy học, NXB Đại học Thái Nguyên.

[6] Weinet F.E., (1983), Các lí thuyết về học tập và mô hình giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Abdullah - Mardziah Hayati, (2001), Self-Directed Learning, ERIC Digest. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC, USA.

[8] Richard Nelson - Jones, (2012), Basic Couseling Skill, Sage Pulication India

[9] Hiền Bùi, (2001), Từ điển Giáo dục, NXB Từ điển Bách khoa.

Articles in Issue