SOME THEORETICAL ISSUES ABOUT CREATING LEARNING ENVIRONMENT FOR STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS

SOME THEORETICAL ISSUES ABOUT CREATING LEARNING ENVIRONMENT FOR STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS

Vo Cao Long vocao_long@yahoo.com Phu Nhuan District Department of Education and Training, Ho Chi Minh City 15 Nguyen Thi Huynh street, Ward 8, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The activities of building learning environment for secondary school students include building both physical environment and mental environment for students. Building the physical environment for students is investing, equipping and preserving buildings, grounds, school landscapes, classrooms and functional rooms, facilities, equipment and tools to serve students’ needs. Creating spiritual environment for students is providing good relationships in the school, building a teacher’s style and teaching methods to create favorable learning environment for students; educating students about motivation, interest, and positive learning
Keywords: 
Learning environment
Building learning environment
secondary schools
Refers: 

[1] Trần Quốc Thành, (2018), Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở, Module 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Phạm Hồng Quang và Lê Hồng Sơn, (2018), Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông 2011 - 2018, Module 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Vũ Thị Sơn, (2004), Về môi trường học tập trong lớp, Tạp chí Giáo dục, Chuyên đề số 102.

[4] Roy, M - Denomme, J. M., (2009), Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[5] Phạm Hồng Quang, (2006), Môi trường Giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue