A MODEL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCE IN LOWER SECONDARY SCHOOLS UNDER THE NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM (2018)

A MODEL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCE IN LOWER SECONDARY SCHOOLS UNDER THE NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM (2018)

Dang Thi Thu Hue huedtt74@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Do Thu Ha hadothu.vnies@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The paper discusses the model of educational management to develop students’ competences in Vietnamese lower secondary schools with a three-component structure, including: planning; organizing and leading; examining and supervising the implementation of educational management plans. These elements are considered in the main aspect which is educational management process to realize the target of developing students’ competences according to the orientation of the new general education curriculum.
Keywords: 
Model
educational management to develop students’ competences
school curriculum development
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông

[2] Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, (2010), Đại cương khoa học quản lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Bùi Thị Diển - Hoàng Phương Hạnh - Trần Bích Ngân, (11/2019), Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực: kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, kì 1.

[4] Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền, (2006), Giáo trình Quản lí và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Thái Duy Tuyên, (2001), Giáo dục học hiện đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Thomas Gordon - Noel Burch, (2003), Teacher Effectiveness training, LindaAdams Trust.

Articles in Issue