BASIC PSYCHOLOGICAL CONSULTATION SKILLS FOR HOMEROOM TEACHERS AT LOWER SECONDARY SCHOOLS

BASIC PSYCHOLOGICAL CONSULTATION SKILLS FOR HOMEROOM TEACHERS AT LOWER SECONDARY SCHOOLS

HOANG GIA TRANG hoanggiatrang@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
In Vietnam, psychological consultation for students has been paid attention to by the Education and Training sector for more than 10 years. Psychological consultation helped students solve difficulties, obstacles, relieve psychological and emotional stress. Teachers in general and homeroom teachers in particular played an important role in successful implementation of psychological consultation. Then, the homeroom teachers need some basic psychological consultation skills such as: communication skill; Information processing skill; Skill to deeply understand students; Skill to coordinate inside and outside school forces; Skill to support solution searching; Assessment skill. Teachers who well implemented psychological consultation for students would contribute to improving students’ personality and education quality at schools.
Keywords: 
Psychological consultation
skills
homeroom teachers
lower secondary schools
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2005), Triển khai công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên, Ban hành kèm theo công văn số 9971/BGDĐT-HSSV ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020.

[3] Chỉ thị số1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 về Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 1346/BGDĐTCTHSSV về Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học.

[5] Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, (2013), Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở, Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên, NXB Giáo dục và NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[7] Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở công lập

[8] Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

[9] Mạc Văn Trang, Năng lực của giáo viên chủ nhiệm cấp trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 126, tháng 3 năm 2016

[10] Hoàng Gia Trang, (2014), Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học cơ sở, Đề tài V2013-05, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue