COMPREHENSIVE SEX AND SEXUAL EDUCATION IN TEACHING NATURAL SCIENCE SUBJECT AT SECONDARY SCHOOL LEVEL

COMPREHENSIVE SEX AND SEXUAL EDUCATION IN TEACHING NATURAL SCIENCE SUBJECT AT SECONDARY SCHOOL LEVEL

Duong Quang Ngoc duongquangngoc@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Natural Science subject at secondary school level studies about humans and the development of the human body, therefore, this subject provides many opportunities for sex and comprehensive sex education to pupils. In addition to the fact that the subject has had many advantages for comprehensive sex and sexual education, the application of teaching methods and teaching arrangements in lesson design is a key factor contributing to improving the effectiveness of comprehensive sexuality education for pupils.
Keywords: 
Sex education
comprehensive sexuality education
natural science
Refers: 

[1] A. Irvin, Quách Thu Trang, (2018), Báo cáo đánh giá giáo dục sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Chỉ thị về Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, Số 2268/CT-BGDĐT, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[4] Quốc hội, (2014), Nghị quyết về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Số 88/2014/QH13, Hà Nội.

[5] Quỹ dân số thế giới, (2003), Giáo dục giới tính - tình dục và sức khỏe sinh sản, Hà Nội.

[6] UNESCO, (2018), Tài liệu hướng dẫn kĩ thuật quốc tế về giáo dục giới tính - Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng.

Articles in Issue