STATE MANAGEMENT SOLUTIONS TO FINANACIAL ISSUES FOR PUBLIC UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF AUTONOMY

STATE MANAGEMENT SOLUTIONS TO FINANACIAL ISSUES FOR PUBLIC UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF AUTONOMY

DANG THI MINH HIEN dangminhhienvkhgd@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
The increase of autonomy and accountability in public universities is to increase the university’s proactiveness, flexibility and commitment in raising its training and researching quality. With the shortcomings found in the State financial management, the public universities should emphasize on the following key issues: To change the way of using State budget: from even distribution for public universities to the distribution with focuses, enhancing the effectiveness of State budget usage and ensuring social equality; To use the results on “location” of public higher education institutions through categorizing and ranking as a foundation for applying different “levels of autonomy” for each group of universities; To study and define the minimum unit expenditure in higher education, serving as foundation for the renovation of State budget distribution for public universities; To develop policies and documentation that create effective cooperation among the investors in higher education, forwarding the social equality in higher education.
Keywords: 
state management
public university
financial autonomy
Solution
Refers: 

[1] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2015a), Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành ngày 14/2/2015.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - UNDP, (2012), Hội thảo Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, Hà Nội

[3] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2015b), Nghị định số 73/2015/NĐ-CP quy định Tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, ngày 08/09/2015.

[4] Trần Khánh Đức, (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 77/NQ-CP về Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2014

[6] Đặng Thị Minh Hiền, (2016), Quản trị tài chính trường đại học công lập trong bối cảnh tự chủ giáo dục đại học - tiếp cận từ góc độ vĩ mô và vi mô, Kỉ yếu hội thảo Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

[7] Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, (2016), Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, NXB Thông tin và Truyền thông.

Articles in Issue