PROMOTING UNIVERSITY QUALITY ACCREDITATION IN CURENT CONTEXT

PROMOTING UNIVERSITY QUALITY ACCREDITATION IN CURENT CONTEXT

NGUYEN QUANG GIAO nqgiaodhdn@gmail.com Da Nang University
Summary: 
Assurance and improvement of education quality is an objective demand in the trend of international intergration, being decisive factor to the success of an university. To exist and develop, universities need to non-stop enhance their training quality, meeting practical demands in highly competitive labour environment of the globalisation age. Therefore, one of the key tasks of Vietnam’s education in general and of each university in particularly is to promote the educational quality assurance and accreditation. The article deals with the importance of university quality accreditation, analyses the curent state of the university assessment and recognition, hence proposing several recommendations on pushing up activities of university quality accreditation.
Keywords: 
quality
Quality assurance
quality accreditation
university
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Văn bản hợp nhất Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đức Chính, (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội.

[5] Nguyễn Quang Giao, (2015), Quản lí chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Warren Piper, D., (1993), Quality Management in Universities, Canberra: AGPS.

Articles in Issue