RE-TRAINING SOFT SKILLS FOR PRESCHOOL AND SCHOOL TEACHERS TO MEET REQUIREMENTS OF RADICAL AND COMPREHENSIVE RENOVATION IN EDUCATION AND TRAINING

RE-TRAINING SOFT SKILLS FOR PRESCHOOL AND SCHOOL TEACHERS TO MEET REQUIREMENTS OF RADICAL AND COMPREHENSIVE RENOVATION IN EDUCATION AND TRAINING

NGUYEN QUOC ANH quocanhka@gmail.com Ha Tinh provincial Department of Education and Training
CAO NGOC CHAU caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com Ha Tinh provincial Department of Education and Training
PHAN DUY NGHIA nghiahiep102@gmail.com Ha Tinh provincial Department of Education and Training
Summary: 
Soft skill education for students is currently a necessary demand to renew education and social development. To do this, first of all it is necessary to train and retrain basic soft skills for preschool and school teachers to meet requirements of life skills education for students. The article focuses on soft skills training for pre-school and general teachers to meet requirements of educational reform and current integration trend
Keywords: 
retraining
Soft skills
Teachers
pre-school education
general education
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị 40- CT/TW về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Phát triển Giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp, (2013), Một số vấn đề về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới

[4] R.Heller, (2006), Quản lí sự thay đổi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[5] Soft skills at the Malaysian institutes of higher learning, Roselina Shakir; Asia Pacific Educ. Rev, (2009).

Articles in Issue