RE-TRAINING PRINCIPALS OF LOWER SECONDARY SCHOOLS TOWARDS COMPETENCE - BASED APPROACH

RE-TRAINING PRINCIPALS OF LOWER SECONDARY SCHOOLS TOWARDS COMPETENCE - BASED APPROACH

NGO XUAN DONG ngoxuandong1964@gmail.com Division of Education and Training District 7, Hochiminh City
Summary: 
Re-training principals of lower secondary schools towards competence-based approach is an urgent requirement in current context. Basing on concepts of competence and competence framework of principals at lower secondary schools, the author presents some problems of fostering principals at lower secondary schools towards competence-based approach: its concepts; the need for fostering; contents and methods of fostering.
Keywords: 
Re-training
principals
lower secondary schools
competence-based approach
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

[2] A.G.Côvaliốp, (1971), Tâm lí học cá nhân, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] OECD, (2002), Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Fundation.

[4] Québec- Ministere de L’Education, (2004), Québec Education Program, Secoday School Education, Cycle One

[5] Weinenrt F.E, (2001), Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eineumstrittene Selbstvrtondlichkeit, in F.E. Weinenrt (eds) Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und Basejl: Beltz Verlag.

[6] Hoàng Hòa Bình, Năng lực và cấu trúc của năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tháng 6, năm 2015.

[7] Phạm Minh Hạc (chủ biên), (1988), Tâm lí học, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Đặng Thành Hưng, Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 43, tháng 12, năm 2012.

[9] L. M. Dooley, K. E Paprock, I. Sun & E. G. Y. Gonzalez, (2001), Differences in priority for competencies trained between U.S. and Mexican trainers, Unpublished manuscript.

Articles in Issue