THE SELF-STUDY OF STUDENTS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE TODAY: THE CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

THE SELF-STUDY OF STUDENTS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE TODAY: THE CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

Luong Thi Phuong phuongluong189@gmail.com Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam district, Hanoi, Vietnam
Nguyen Dac Dung nddung@vnua.edu.vn Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam district, Hanoi, Vietnam
Truong Thi Thu Hanh ttthanh@vnua.edu.vn Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Self-Study plays an important role in the studying process of students at Vietnam National University of Agriculture. It can stimulate the students’ activeness and initiative in perceiving knowledge and self-training. Therefore, it is essential to investigate the current situation of self-study, then propose some solutions to improve the effectiveness of self-study of students at Vietnam National University of Agriculture today
Keywords: 
Self- study
students
Solutions
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, http://vov.vn/chinh-tri/nghi-quyetve-doi-moi-can-ban-toan-dien-nen-giao-.... vov.

[2] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Học viện Nông nghiệp Việt Nam, (27/5/2016), Quyết định số 1368/QĐ-HVN về Dạy, học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện

[4] Nguyễn Thành Long (chủ biên), (2006), Phương pháp học đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội

[5] Lê Đức Phúc, (2006), Một số cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu sự tự học của sinh viên, Tạp chí Tâm lí học (9), tr.7

[6] N.A.Rubakin, Anh Côi (dịch), (2002), Tự học như thế nào, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[7] Nguyễn Cảnh Toàn, (1998), Quá trình dạy - tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Cảnh Toàn, (1999), Luận bàn và kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Thủ tướng Chính phủ, (2012), Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển GD 2011 - 2020, https:// thuvien phapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh711-QD-TTg-nam-2012-Chien-luoc-phat-trien-giaoduc-2011-2020-141203.aspx.

Articles in Issue