APPLICATION OF PROBLEM-SOLVING TEACHING METHODS IN TEACHING READING COMPREHENSION OF LITERARY WORKS TO IMPROVE LITERACY COMPETENCY FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

APPLICATION OF PROBLEM-SOLVING TEACHING METHODS IN TEACHING READING COMPREHENSION OF LITERARY WORKS TO IMPROVE LITERACY COMPETENCY FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Bui Thanh Thuy buithuycgd80@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Problem-solving teaching is one of the positive teaching methods, which is expected to bring high efficiency, develop thinking skills, and strongly activate learners’ creative learning activities. Based on the conceptualization of problem-solving teaching methodology and the levels of problem-raising teaching, the article aims to provide teaching principles and requirements for building problematic situations in teaching reading comprehension of literary works, teaching process using problem-solving methods in reading and understanding literary works to develop literacy competency for secondary school students
Keywords: 
Method of problem-solving teaching
literary competency
secondary schools
Refers: 

[1] Nguyễn Ngọc Bảo, (1994), Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong quá trình dạy học, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, chu kì 1993 - 1996 cho giáo viên phổ thông trung học.

[2] Nguyễn Thanh Hùng, (2008), Phương pháp dạy học Ngữ văn Trung học phổ thông - Những vấn đề cập nhật, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Phan Trọng Luận (chủ biên), (2001), Phương pháp dạy học Văn, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Trần Thị Nam, (1999), Sử dụng tình huống có vấn đề dạy học văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Vũ Văn Tảo, (1998), Dạy học giải quyết vấn đề: một hướng đổi mới trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, Trường Cán bộ Quản lí giáo dục và đào tạo, Hà Nội

[6] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2013), Phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[7] Lecne. I la, (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] V. Ôkôn, (1976), Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue