APPLYING DAVID A. KOLB’S EXPERIENTIAL LEARNING THEORY INTO TEACHING PHYSICS BASED ON DEVELOPING EXPERIMENTAL COMPETENCIES FOR STUDENTS

APPLYING DAVID A. KOLB’S EXPERIENTIAL LEARNING THEORY INTO TEACHING PHYSICS BASED ON DEVELOPING EXPERIMENTAL COMPETENCIES FOR STUDENTS

Nguyen Ngoc Anh nguyenngocanh.lqc@gmail.com Le Quang Chi High School Long Son, Ky Anh town, Ha Tinh province, Vietnam
Summary: 
Finding methods to develop students’ competencies in teaching Physics is one of the indispensable requirements of educational innovation nowadays. The article presents the research results on applying David A. Kolb’s Experiential Learning Theory in teaching Physics to improve the experimental competencies for students. The authors examined the theory, provide the application process and the pedagogical experiment in the lesson of “Magnetic force and Magnetic Induction”. The results show that applying the experimental theory in teaching Physics will enable students to develop their experimental competencies. The implementation process we offered above can be similarly applied to other lessons within the Physics subject.
Keywords: 
Experimental competence
David A. Kolb’s experiential learning theory
magnetic force
Induction
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Vật lí, Hà Nội.

[3] Ismo T. Koponen and Terhi Mantyla, (2006), Generative Role of Experiments in Physics and in Teaching Physics: A Suggestion for Epistemological Reconstruction, Science & Education 15:31–54, DOI 10.1007/s11191- 005-3199-6.

[4] Nico Schreiber - Heike Theyßen - Horst Schecker, (2009), Experimentelle Kompetenz messen? Physik und Didaktik in Schule und Hochschule, PhyDid 3/8, pp.92-101.

[5] Phạm Thị Phú (Chủ biên) - Nguyễn Đình Thước, (2019), Giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lí, NXB Đại học Vinh

[6] Nguyễn Văn Biên, (11/2013), Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh Trung học phổ thông chuyên, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Hà Nội, Số đặc biệt

[7] Kolb, D., (1984), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[8] Nguyễn Văn Hạnh, (2017), Học tập trải nghiệm: Một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa học Giáo dục, tập 14, số 1, tr.179-187.

[9] Nguyễn Văn Biên, (2016), Đề xuất khung năng lực và định hướng dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, số 8B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.11- 22.

[10] Đỗ Hương Trà (Chủ biên) - Nguyễn Văn Biên - Tưởng Duy Hải - Phạm Xuân Quế - Dương Xuân Quý, (2019), Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue