THE CURRENT STATUS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF STUDENTS AT LOWER SECONDARY SCHOOLS IN TAY NINH CITY

THE CURRENT STATUS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF STUDENTS AT LOWER SECONDARY SCHOOLS IN TAY NINH CITY

Le Thi Huong lehuong5475@gmail.com Nguyen Van Troi Lower Secondary School No.30, Tan Trung hamlet, Tan Binh commune, Tay Ninh city, Tay Ninh province, Vietnam
Summary: 
Students’ scientific research is an important activity in lower secondary schools. The study aims to assess the current status of scientific research of students in lower secondary schools in Tay Ninh city. The sample of the study comprises 253 administrators, teachers, and 906 students at lower secondary level. The research results show that most administrators and teachers have been aware of the role of this activity; however, many students are still not fully aware of its significance. The forms of scientific research that were widely organized were "Launching Science and Technology Contest for high school students" and "Organizing for students to perform experiments on issues of interest in the subjects", in which the form attracted the most interest of students was "Organizing students to conduct experiments on issues of interest in subjects". The results also show that students has obtained certain achievements in their scientific research, but there are some problems to be improved to match the development scale of secondary education in Tay Ninh city. The main reasons for these limitations were that the schools have not created motivations for instructors and students to participate in scientific research; Conditions of facilities, teaching equipment, and laboratories to serve the scientific and technical research activities of students in the school are inadequate and asynchronous; as well as students’ scientific research competence is still limited. The situation assessment is considered as a basis for the lower secondary schools in Tay Ninh city to propose measures to improve the efficiency of scientific research of students.
Keywords: 
Lower secondary students
Scientific research
Tay Ninh city
Refers: 

[1] Vũ Cao Đàm, (2014), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, Hà Nội

[2] Trần Văn Đạt - Võ Văn Thắng, (2016), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Nguyễn Xuân Tý, (2018), Thực trạng công tác quản lí hoạt nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2018, tr.143- 148, NXB Đại học Huế.

[4] Đinh Thị Hồng Vân, (2017), Bài giảng Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học - kĩ thuật trong trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (02/11/2012), Quy chế thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT, Hà Nội.

[6] Liên hiệp Các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, (09/12/2019), Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2019 - 2020, Quyết định số 1266/QĐ-LHHVN, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (23/7/2013), Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH, Hà Nội.

Articles in Issue