DESIGNING A SYSTEM OF QUESTIONS TO DEVELOP STUDENTS’ BIOLOGICAL COMPETENCY IN TEACHING THE TOPIC OF WATER EXCHANGE IN THE 11TH BIOLOGY TEXTBOOKS IN HIGH SCHOOLS

DESIGNING A SYSTEM OF QUESTIONS TO DEVELOP STUDENTS’ BIOLOGICAL COMPETENCY IN TEACHING THE TOPIC OF WATER EXCHANGE IN THE 11TH BIOLOGY TEXTBOOKS IN HIGH SCHOOLS

Le Thi Phuong lethiphuong.dhgd@gmail.com VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
It’s an urgent requirement to chang the elements in teaching to develop comprehensively students’ competencies and virtues with the task of meeting the orientation of General education curriculum 2018. In the teaching process in general and Biology teaching in particular, questions play an important role. The questions are both a method and a means to help teachers and students achieve the goals of the teaching process. By studying the theoretical basis, the authors have proposed principles and processes for designing a system of questions to develop biological competency in teaching on the topic of Water Exchange in the 11th Biology textbooks in high schools. The experimental results show that the application of designed questions actually contributes to the development of biological competency for students.
Keywords: 
Questions
biology competency
water exchange
Biology 11
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh học.

[3] Hoàng Phê (Chủ biên), (2019), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển và Ngôn ngữ, Hà Nội.

[4] Đinh Quang Báo (Chủ biên), (2018), Dạy học phát triển năng lực Sinh học Trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Lê Đình Trung, (2004), Chuyên đề câu hỏi và bài tập trong dạy học Sinh học, Tập bài giảng dung cho cao học khoa Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Sinh học

[6] Nguyễn Thành Đạt (Chủ biên), (2006), Sinh học 11, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Lê Thanh Oai - Phan Thị Thanh Hội, (2019), Sử dụng bài tập để rèn kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 452, tr 57-60

Articles in Issue