PROMOTING TEAM WORKING ACTIVITIES BASED ON MULTI - INTELLIGENCE THEORY APPROACH

PROMOTING TEAM WORKING ACTIVITIES BASED ON MULTI - INTELLIGENCE THEORY APPROACH

TRAN VAN TRUNG tranvantrung386@gmail.com Le Quy Don Gifted Upper Secondary School - Ninh Thuan
Summary: 
The article discusses the ways of organising team activities in Maths teaching/learning based on the Multi-Intelligence Theory by Howard Gardner. The teacher designs ways of team activities with the purpose of meeting the demands of training characteristic components in key competencies for students, including: Team activities with many students; Doubled teams-based activities; Mixed activities - with free - instable teams; Expert team - based activities; Pair activities, which forster thinking compentencies for students, making contribution to the change of teaching methodology in school curriculum
Keywords: 
Team activity
Multi-intelligence theory
Maths teaching/learning
Refers: 

[1] Howard Gardner, (1983), Frame of Mind, Basic Books.

[2] Gordon Dryden - Jeannette, (2010), Cách mạng học tập, NXB Tri thức

[3] Geoffrey, (2002), Dạy học ngày nay, NXB Stanley Thornes.

[4] Nguyễn Bá Kim, (2002), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Thomas Armstrong, (2011), Đa trí tuệ trong lớp học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Thái Duy Tuyên, (2007), Phương pháp dạy học không truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Articles in Issue