ENHANCING EFFECTIVENESS OF PUBLIC EDUCATION PROVISION IN QUANG NGAI PROVINCIAL DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

ENHANCING EFFECTIVENESS OF PUBLIC EDUCATION PROVISION IN QUANG NGAI PROVINCIAL DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

NGUYEN TRA ntra@quangngai.edu.vn Quang Ngai provincial Department of Education and Training
Summary: 
Enhancing effectiveness of public education provision was identified as one of key tasks in provincial Departments of Education and Training and in Quang Ngai province as well with the aim to contribute to renewing current education management. In order to achieve objectives of the Government master Program for administration renovation in period 2011-2020, and implement educational management reform, provincial Departments of Education and Training in Quang Ngai province should apply synchronous measures to improve the effectiveness of public education services provision in the current period, such as: Standardize administrative procedures and forms in education; Publicize the administrative procedures and forms in education; Organize an elite and simple mechanism with appropriate personnel and provide professional, efficient service; Ensure material facilities, equipment and effective use of computer software; Measure customer satisfaction in using the service; Improve efficiency and quality of service to meet the needs of customers. Thereby, the provision of public education services contributes to accelerate education development, improve the quality of education services, and meet the needs of society.
Keywords: 
Public education service
efficiency
quality
Quang Ngai provincial Departments of Education and Training
Refers: 

[1] Lê Chi Mai, (2006), Dịch vụ hành chính công, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội

[2] Chính phủ, (2011), Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.

[3] Chính phủ, (2012), Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020, Hà Nội.

[4] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, (2016), Báo cáo thực trạng cải cách hành chính trong thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020.

[5] Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, (2016), Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Articles in Issue