NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

ĐỖ KHÁNH NĂM dokhanhnampgdbt@gmail.com Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tóm tắt: 
Chất lượng giáo dục là nhân tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực để phát triển toàn diện mọi mặt của mỗi nước, từ văn hóa, xã hội, kinh tế đến an ninh quốc phòng... Nâng cao chất lượng đào tạo chính là làm cho giá trị sản phẩm của đào tạo có giá trị phẩm chất cao hơn, có kĩ năng và kĩ xảo nghề nghiệp tốt nhất, tạo ra những con người năng động, độc lập, sáng tạo đáp ứng được đòi hỏi thực tế và những vận động không ngừng của xã hội. Bài viết trình bày các nguyên tắc đề xuất giải pháp và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu xã hội: Đổi mới chương trình đào tạo; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Đổi mới phương pháp giảng dạy; Tăng cường công tác quản lí và giáo dục sinh viên; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá sinh viên; Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Từ khóa: 
quality
Training
university
social need
Tham khảo: 

[1] Ronald Barnett, (1990), The Idea of Higher Education, Buckingham: Open University Press and SRHE

[2] Hoàng Phê (chủ biên), (2009), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[3] Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, (2002), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập I, Hà Nội.

[4] Thái Duy Tuyên, Tìm hiểu vấn đề chất lượng giáo dục, Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 4, tháng 4 - 2004, Hà Nội.

[5] Harvey, L. and Green, D., (1993), Defining quality, Assessment and Evaluation in Higher Education 18 (1), 9-34.

[6] Nguyễn Minh Đường - Phan Văn Kha, (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[7] Trần Khánh Đức, (2004), Quản lí và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO&TQM, NXB Giáo dục.

[8] Phan Văn Kha, (2007), Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, NXB Giáo dục.

Bài viết cùng số