IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION TRAINING TO MEET THE NEEDS OF SOCIETY

IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION TRAINING TO MEET THE NEEDS OF SOCIETY

DO KHANH NAM dokhanhnampgdbt@gmail.com Hanoi University of Home Affairs
Summary: 
Education quality is a decisive factor in quality of human resources to the comprehensive development of all aspects in each country from culture, society, economy, security and national defense… Improving training quality means making better value of training products with higher quality value, the best skills and professional technique, creating dynamic, independent and creative people to meet the practical requirements and continuous movement of society. The paper presents principles for proposing solutions and solutions to improve the quality of higher education in order to meet the needs of society: Renewing training programs; Improving quality of teaching staff; Changing teaching methods; Strengthening students’ management and education; Improving quality of students’ inspection and assessment; Increasing quality of facilities and means for teaching; Promoting international cooperation.
Keywords: 
quality
Training
university
social need
Refers: 

[1] Ronald Barnett, (1990), The Idea of Higher Education, Buckingham: Open University Press and SRHE

[2] Hoàng Phê (chủ biên), (2009), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[3] Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, (2002), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập I, Hà Nội.

[4] Thái Duy Tuyên, Tìm hiểu vấn đề chất lượng giáo dục, Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 4, tháng 4 - 2004, Hà Nội.

[5] Harvey, L. and Green, D., (1993), Defining quality, Assessment and Evaluation in Higher Education 18 (1), 9-34.

[6] Nguyễn Minh Đường - Phan Văn Kha, (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[7] Trần Khánh Đức, (2004), Quản lí và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO&TQM, NXB Giáo dục.

[8] Phan Văn Kha, (2007), Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, NXB Giáo dục.

Articles in Issue