DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

NGUYỄN QUỐC PHÁP quocphapttb@gmail.com Trường Đại học Tây Bắc
Tóm tắt: 
Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh là vấn đề đặt ra cấp thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Trên cơ sở phân tích khái niệm năng lực, bài viết xác định những năng lực đặc thù cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử, đồng thời đề xuất biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông
Từ khóa: 
History teaching
high schools
direction
competence development
students
Tham khảo: 

[1] Hoàng Phê (chủ biên), (1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ.

[2] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), (2003), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Bernd Meier - Nguyễn văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể

[5] I.Ia. Lecle, (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, Tập 3, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội.

[7] Nguyễn Thị Côi, (2006), Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, Tập 2, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Bài viết cùng số