TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM

TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM

ĐINH XUÂN KHOA khoadx@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh
PHẠM MINH HÙNG minhhungdhv@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Tự chủ đại học là xu thế tất yếu của xã hội phát triển mà các trường đại học công lập buộc phải thích nghi. Tự chủ tài chính là vấn đề then chốt của tự chủ đại học, nhằm đảm bảo quá trình tự chủ và tự chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ, khách quan, công bằng và minh bạch. Trên cơ sở phân tích thực trạng tự chủ tài chính của các trường đại học công lập trong thời gian vừa qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập hiện nay. Các giải pháp đó là: 1/ Xác định đúng đắn mục tiêu tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập; 2/Tổ chức thực hiện tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập một cách hiệu quả, đúng quy định; 3/ Đổi mới cơ chế quản trị tài chính đối với giáo dục đại học công lập.
Từ khóa: 
autonomy
financial autonomy
public universities
higher education
Tham khảo: 

[1] Lí Hoàng Ánh - Trần Mai Ước, (2016), Tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập: cần đủ năng lực và sự sẵn sàng của các trường, Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Đề án Thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số trường đại học công lập.

[3] Trần Đức Cân, (2012), Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính các trường đại học công lập, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[4] Chính phủ, (2014), Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2014-2017.

[5] Chính phủ, (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về Quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

[6] Nguyễn Trường Giang, (2012), Giải pháp đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, Tạp chí Tài chính, số 12, năm 2012

[7] Trịnh Xuân Thắng, (2016), Vấn đề tự chủ tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay, Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

Bài viết cùng số