THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HẢI PHÒNG

NGUYỄN KIM HOẰNG nkhoang31688@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
Tóm tắt: 
Nếu đặt vấn đề coi đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông là nguồn nhân lực công nghệ thông tin của mỗi địa phương thì sở giáo dục và đào tạo có thể sử dụng lí thuyết quản lí nguồn nhân lực của Leonard Nadler để tạo ra và khai thác được tiềm năng, năng lực của đội ngũ chuyên gia này. Bài viết công bố thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông ở Hải Phòng theo lí thuyết quản lí nguồn nhân lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp mỗi giáo viên tin học trung học phổ thông.
Từ khóa: 
management
teaching staff
Informatics teachers
high schools
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2005), Đội ngũ giáo viên tin học ở nhà trường phổ thông - thực trạng và giải pháp, Kỉ yếu hội thảo tháng 5 năm 2005, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Quyết định 58/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Dạy học tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006.

[3] Vũ Đình Chuẩn, (2008), Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa, Luận án Tiến sĩ Quản lí Giáo dục.

[4] Nguyễn Tiến Hùng, Quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 110, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[5] Leonard Nadler, (1980), Phát triển nguồn nhân lực của một tập thể-một công cụ quản lí, NewYork.

[6] Nadler, L. and Nadler.Z., (1989), Developing Human Resources San Francisco, California, Jossey-Bass.

Bài viết cùng số