MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN “GIÁO DỤC CHO TRẺ EM“ VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2016

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN “GIÁO DỤC CHO TRẺ EM“ VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2016

HOÀNG THỊ THU HUYỀN htthuyen@moet.gov.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: 
Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp, đang trên đà tăng trưởng về kinh tế và phát triển con người. Trong chu kì hợp tác 2012-2016, Chính phủ Việt Nam và UNICEF đã hợp tác thực hiện Dự án “Giáo dục cho trẻ em” với mục tiêu chung là cải thiện và nâng cao chất lượng/hiệu quả quản lí hệ thống giáo dục cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên của nhóm trẻ em dễ bị tổn thương. Dự án đã đạt được những kết quả tốt và một số bài học kinh nghiệm hữu ích. Từ đó, Chính phủ Việt Nam và UNICEF sẽ tiếp tục thực hiện Dự án giai đoạn 2 nhằm đảm bảo rằng tất cả trẻ em không phân biệt giới tính, dân tộc, hoàn cảnh kinh tế xã hội hay hoàn cảnh cá nhân đều được tiếp cận giáo dục đảm bảo chất lượng từ bậc học mầm non đến phổ thông được học tập và phát huy hết tiềm năng của bản thân. Bài viết trình bày các kết quả đạt được của Dự án “Giáo dục cho trẻ em“ về giáo dục hòa nhập và nâng cao hiệu quả quản lí hệ thống giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012-2016.
Từ khóa: 
inclusive education
management
education system
project
Tham khảo: 

[1] Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam, UNICEF 2013. https://www.unicef.org/ vietnam/Tre_em_NNT_sua_ngay_31_T_7_lan_3_final_. pdf

[2] Báo cáo khảo sát thực trạng và cơ chế quản lí nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam, UNICEF, 10/2016. https://www.unicef.org/vietnam/vi/Survey_reportIndependent_child_care_gr....

[3] Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật số 25/2004/QH11.

[4] Nghiên cứu Thực hành giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng và chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc ở Việt Nam, UNICEF, 2012. https:// www.unicef.org/vietnam/vi/Edu_Pro_Brief_3_web_ vn.pdf

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 30 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

Bài viết cùng số