ĐẶC TRƯNG LAO ĐỘNG CỦA CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC

ĐẶC TRƯNG LAO ĐỘNG CỦA CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC

DƯƠNG VĂN THƯ duongthu72@yahoo.com Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
Đội ngũ chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc tham mưu đề xuất, thực thi công tác quản lí nhà nước về giáo dục trên địa bàn quận huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo là một phần của phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, việc phát triển đội ngũ này phải dựa trên lí thuyết về phát triển nguồn nhân lực nói chung. Một trong những yêu cầu quan trọng, cần thiết để phát triển đội ngũ chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo là xác định rõ đặc trưng lao động của họ đã được tác giả đề cập trong các nội dung của bài viết này; thực hiện đảm bảo tốt đặc trưng trên, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục trên địa bàn quận/huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay
Từ khóa: 
Characteristics
labour
staff
district department of education and training
management
Tham khảo: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

[2] Trần Kiểm, (2005), Quản lí nhà nước về giáo dục - Lí luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[3] Thái Văn Thành, (2007), Quản lí giáo dục và quản lí nhà trường, NXB Đại học Huế .

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Dự án Phát triển Giáo viên Trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giáo dục và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới, NXB Văn hóa-Thông tin, Hà nội.

[5] Mai Hữu Khuê (chủ biên), (2002), Từ điển Giải thích thuật ngữ hành chính, NXB Lao động, Hà Nội.

[6] Nguyễn Lân, (2002), Từ điển Từ và ngữ Hán Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

Bài viết cùng số