NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN nhvan1965@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết nghiên cứu một số mô hình trường quốc tế và đề xuất vận dụng vào trường phổ thông quốc tế ở Việt Nam. Trong bài, tác giả trình bày: 1/ Một số nét khái quát chung về trường quốc tế; 2/ Phân loại trường quốc tế trên thế giới; 3/ Phân loại trường quốc tế (hoặc có yếu tố quốc tế) ở Việt Nam; 4/ Giới thiệu về một số trường quốc tế trên thế giới và Việt Nam; 5/ Đề xuất mô hình trường phổ thông quốc tế ở Việt Nam. Theo tác giả, việc nghiên cứu mô hình trường quốc tế nhằm xác định vị trí của loại hình trường này trong hệ thống giáo dục quốc gia, đồng thời tìm ra những yếu tố tích cực, phù hợp để áp dụng vào việc triển khai có hiệu quả quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Từ khóa: 
Model
international schools
international general schools
Vietnam
Tham khảo: 

[1] Phạm Văn Đại, (2012), Quản lí nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tổ nước ngoài, Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] La Kim Liên, (2008), Quản lí trường học quốc tế và trường học có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam: Thách thức mới trong thời kì hội nhập, Kỉ yếu hội thảo: “Nguồn nhân lực quản lí giáo dục”, Học viện Quản lí Giáo dục, Hà Nội.

[3] Phạm Đức Quang, Nghiên cứu xây dựng mô hình trường trung học cơ sở dạy học hai buổi/ ngày ở nước ta, Đề tài B2006-37-16, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[4] Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, (2010), Thử bàn về định hướng phát triển giáo dục phổ thông 10 - 15 năm tới, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Mai Thị Kim Oanh, Tìm hiểu một số mô hình trường phổ thông có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, Đề tài V2008 - 03, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[6] Lương Việt Thái, Xây dựng mô hình trường Tiểu học hai buổi/ngày, Đề tài B2009- 37-12, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[7] Nguyễn Thị Hoàng Yến, Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12), Đề tài B2014 - 37 - 03NV, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Bài viết cùng số