MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC THỰC NGHIỆM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC THỰC NGHIỆM

NGUYỄN HỒNG THUẬN hongthuan70@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục học thực nghiệm là một khoa học liên ngành, được khởi phát từ mô hình tư duy phản biện, nhằm kiểm nghiệm những tư tưởng triết học giáo dục, các lí thuyết và ý tưởng cải tạo thực tiễn giáo dục. Nó giúp định hướng và hoàn thiện bản thiết kế/chương trình hoặc một mô hình giáo dục; đồng thời, gắn kết giữa lí luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới và phát triển giáo dục. Với tiếp cận xã hội, giáo dục thực nghiệm lại tạo cơ hội để người học được tiếp cận chương trình giáo dục mới, những mô hình giáo dục tiên tiến và hướng tới đáp ứng tốt hơn mục tiêu giáo dục đề ra. Giáo dục thực nghiệm là quá trình liên tục, cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm liên đới để cùng đưa ra quyết định về phương án giáo dục tối ưu. Đồng thời, mô hình giáo dục thực nghiệm cần được tiến hành theo quy trình từ diện hẹp đến diện rộng, từ từng thành tố đến toàn hệ thống.
Từ khóa: 
Model of experimental education
educational institution
Curriculum
Tham khảo: 

[1] Hà Thế Ngữ, (2001), Giáo dục học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội

[2] John Dewey, (2012), John Dewey về giáo dục, DT Books - IRED & NXB Trẻ, (Dịch giả: Phạm Anh Tuấn).

[3] Preston D. Feden and Robert M. Vogel, (1993), Methods of Teaching: Applying Cognitive Science to Promote Student Learning, New York: McGraw Hill.

[4] M.F. Goldfarb, The Educational Theory of Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934).

[5] Robert Silverman, Educational Psychology, L.S. Vygotsky, Introduced by V.V. Davydov (St. Lucie Press, Florida, 1992), ch. 17.2.

Bài viết cùng số