MỐI LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG HỌC VÀ VIỆC HỌC CỦA HỌC SINH - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÍ HỌC

MỐI LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG HỌC VÀ VIỆC HỌC CỦA HỌC SINH - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÍ HỌC

TRỊNH THỊ LINH anhlinh_huong@yahoo.com Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: 
Tìm hiểu mối liên hệ của học sinh với môi trường học đường và việc học của các em là một khía cạnh đã được nghiên cứu khá nhiều trên thế giới. Kết quả nghiên cứu được thực hiện trên 673 học sinh trường trung học cơ sở tại Hà Nội ở những khía cạnh về: Việc huy động các nguồn lực con người cũng như vật chất trong việc học ở trường; quan niệm về tầm quan trọng của thành tích học tập ở trường và việc hoàn thành bài tập về nhà; giữa tỉ lệ bài tập về nhà được hoàn thành và bằng cấp học sinh mong muốn đạt được. Qua đó, việc giao bài tập về nhà giúp học sinh đào sâu và nâng cao kiến thức đã học, hiểu hơn ý nghĩa và giá trị của việc học.
Từ khóa: 
Relationship
school
students
psychology
learning process
Tham khảo: 

[1] Charlot, B., et al., (1992), Ecole et savoir dans les banlieues... et ailleurs, Paris: Armand Colin.

[2] Prêteurs, Y., Constans, S., & Féchant, H., (2004), Rapport au savoir et (dé)mobilisation scolaire chez des collégiens de troisième, Pratiques Psychologiques, 10, 2, p. 119-132

[3] Martinot, D., (2001), Connaissance de soi et estime de soi: ingrédients pour la réussite scolaire, Revue des sciences de l’éducation, vol 27, n° 3, p. 483-502.

[4] Bandura, A. (1998), Self-efficacy: The exercise of control, New York, NY: Freeman.

[5] Pintrich, P. R., (2003), A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts, Journal of Educational Psychology, 95, p. 667-686.

[6] Eccles, J. S., (1983), Expectancies, values, and academic choice: Origins and changes, In J. Spence (Ed.), Achievement and achievement motiva-tion (pp. 87-134), San Francisco, CA: Freeman.

[7] Eccles, J. S., & Wigfield, A., (2002), Motivational beliefs, values, and goals, Annual Review of Psychology, 53, p. 109-132.

[8] Cooper, H., (2001), The battle over homework. Common ground for administrators, teachers, and parents, Thousand Oaks, CA: Sage.

Bài viết cùng số