TỔ CHỨC DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TRONG MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TỔ CHỨC DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TRONG MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

NGUYỄN HỮU TUYẾN nguyenhuutuyen.bacninh@moet.edu.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Tóm tắt: 
Dạy học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở đang là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm. Nó vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở vừa phù hợp với chương trình môn Toán ở trường Trung học cơ sở. Dạy học giải bài tập toán học là một trong bốn tình huống điển hình trong môn Toán ở trường phổ thông cùng với các định lí, các khái niệm, bài tập toán học tạo thành nội dung cơ bản, nền tảng của môn Toán. Việc tổ chức dạy học giải bài tập trong môn Toán thông qua hoạt động trải nghiệm sẽ tạo không khí dân chủ, thoải mái, tự giác và trách nhiệm ở mỗi thành viên của lớp học, khuyến khích cho học sinh tính tích cực, tự giác trong học tập
Từ khóa: 
Experiential activity
Maths assignments
typical situation
lower secondary education
Tham khảo: 

[1] David A. Kolb, (2015), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[2] Nguyễn Thị Hằng, Lí thuyết học tập trải nghiệm - Những vấn đề lí luận cơ bản và định hướng vận dụng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Journal of Science of HNUE, Educational Sci., 2017, Vol. 62, No . 1A, pp. 48-57.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[4] Hoàng Chúng, (1997), Phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông trung học cơ sở - Tái bản lần thứ nhất, NXB Giáo dục, Hà Nội

[5] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm.

[6] G.Polya (1975), Giải một bài toán như thế nào?, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thị Liên - Nguyễn Thị Hằng - Tưởng Duy Hải - Đào Thị Ngọc Minh, (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số