TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHẠM KIM CHUNG chungpk@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: 
Từ năm học 2011-2012, việc dạy học Toán và các môn Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh đã được triển khai ở một số trường trung học phổ thông nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Cách tiếp cận CLIL (Content and Language Integrated Learning) trong dạy học các môn học bằng ngôn ngữ thứ hai đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm của việc xây dựng kế hoạch dạy học và thực nghiệm dạy môn Vật lí cho học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục - Hà Nội vào tháng 5 năm 2017 qua bài kiểm tra với 26 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh. Hiệu quả của việc tổ chức dạy học theo CLIL giúp học sinh nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh để học tập các môn Khoa học tự nhiên; tăng hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng dạy học.
Từ khóa: 
Instruction
natural science
English
students
high school
Tham khảo: 

[1] Bentley, K. and Phillips, S., (2007), Teaching science in CLIL, Unpublished raw data.

[2] Center on Education Policy (CEP), (2008), Instructional time in elementary schools: A closer look at changes for specific subjects, Retrieved 2/28/2008, from www.cep-dc.org.

[3] Coyle, D., (1999), Theory and planning for effective classrooms: supporting students in content and language integrated learning contexts in Masih, J. (ed.) Learning through a Foreign Language, London: CILT.

[4] Coyle, D., (2006), Content and language integrated learning motivating learners and teachers, Scottish Language Review, 13, p. 1-18.

[5] Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D., (2010), CLIL: Content and language integrated learning, NY: Cambridge University Press.

[6] Cummins, J. (1979), Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children, Review of Educational Research, 49(2), p. 222-251

[7] Dalton-Puffer, C., (2008), Outcomes and processes in content and language integrated learning (CLIL): Current research from Europe, Future perspectives for English language teaching, p. 139-157.

[8] Hayward, D, (2003), Teaching and Assessing Practical Skills in Science, Cambridge: Cambridge University Press.

[9] Jones, M, Sang, D. and Fellowes Freeman, D. (forthcoming), Cambridge Checkpoint Science Coursebook 7 (p.7), Cambridge: Cambridge University Press.

[10] National Center for Education Statistics (NCES), (2006), The condition of education, Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement.

Bài viết cùng số