VẬN DỤNG TIẾP CẬN HỢP TÁC NHÓM THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VẬN DỤNG TIẾP CẬN HỢP TÁC NHÓM THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

LÊ HOÀI NAM lhnamdt@dut.udn.vn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
LÊ ĐÌNH SƠN ldson@ac.udn.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tóm tắt: 
Hoạt động của bất cứ nhà trường hay doanh nghiệp cũng cần có sự hợp tác giữa các thành viên. Trên thế giới, trong các tổ chức áp dụng quan điểm quản lí chất lượng tổng thể (TQM), sự hợp tác giữa nhân viên các đơn vị, bộ phận được triển khai có hệ thống theo cấu trúc nhóm giúp chất lượng hoạt động chung được nâng cao, cải tiến liên tục được mở rộng và thâm nhập thấu suốt mọi quá trình, công việc. Bài viết trình bày khái quát về tiếp cận nhóm theo quan điểm TQM, nghiên cứu đánh giá về thực trạng, tiềm năng hợp tác nhóm trong các trường đại học nước ta và bàn về cách thức triển khai tiếp cận này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo của các nhà trường.
Từ khóa: 
Group co-operation
total quality management (TQM)
lecturers
students
universities
Tham khảo: 

[1] Ефимов В.В., (2008), Управление качеством (учебное пособие), Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск.

[2] John West - Burnham, (1997), Managing Quality in Schools, Pitman Publishing, Washinggton DC.

[3] Sallis E., (1994), Total Qualiti Management in Higher Education, KOGAN PAGE, Philadelphia - London.

[4] Simmons W., (2010), Những kinh nghiệm về tổ chức và quản lí thông tin thư viện đại học Hoa Kì, Kỉ yếu Hội thảo Phát triển công tác thông tin thư viện đại học, Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng, tr.12-17.

[5] Matsushita Konosuke, (2000), Quản lí chất lượng là gì?, NXB TP. Hồ Chí Minh.

Bài viết cùng số