SUGGESTIONS FOR TEACHING LITERATURE BASED ON COMPETENCE DEVELOPMENT APPROACH AT HIGH SCHOOL LEVEL

SUGGESTIONS FOR TEACHING LITERATURE BASED ON COMPETENCE DEVELOPMENT APPROACH AT HIGH SCHOOL LEVEL

Vo Thanh Ha vothanhha2012@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Teaching based on quality and competence development is an important orientation in new general education curriculum (2018). Teachers of literature in high schools should pay attention to such things as defining specific competence goals (subject and general competencies); creating learning activities to develop learners’ qualities and competencies; implementing different teaching methods, techniques, and organizational forms to perform the learning activities. In addition, the selection of teaching facilities, materials, and learning environment is also very important to support the development of students’ competencies.
Keywords: 
the new general education curriculum
competence
teaching based on student competence development
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Sách Ngữ văn 10, 11, 12, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, Hà Nội.

[3] Phan Minh Diệu, (2016), Thiết kế quy trình bài học môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, https://repository.vnu.edu.vn/ bitstream/VNU_123/13134/1/43.pdf

[4] Nguyễn Thị Hạnh, (2017), Thiết kế bài học đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 146.

[5] Đoàn Thị Thanh Huyền, (2016), Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (qua dữ liệu lớp 10), Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Đặng Thành Hưng, (10/2004), Kĩ thuật thiết kế bài học theo nguyên tắc hoạt động, Tạp chí Phát triển Giáo dục, tr.6.

[7] Nguyễn Thanh Lâm, (2017), Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[8] Đỗ Ngọc Thống, (2019), Giáo án theo yêu cầu phát triển năng lực, https://bigschool.vn/pgs-ts-do-ngoc-thong-ngh i-ve-giao-an.

[9] Nguyễn Thị Ngọc Thúy, (2020), Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[10] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2020), Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia, Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên, Nghiên cứu thiết kế dạy học các môn học và tổ chức hoạt động trải nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (Thực hiện từ năm 2018 - 2020) (Năm 2020: Cấp Trung học phổ thông và thiết kế thử nghiệm lớp 10), Hà Nội.

Articles in Issue