GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC VIỆT NAM

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC VIỆT NAM

TRẦN VĂN HÙNG tranhung2050@gmail.com Trường Đại học Duy Tân
PHẠM MINH HÙNG minhhungdhv@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Xây dựng văn hóa chất lượng là một quyết định có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của các trường đại học tư thục Việt Nam. Bài viết đề xuất mô hình và các giải pháp xây dựng văn hóa chất lượng trong các trường đại học tư thục Việt Nam gồm: Quán triệt nhận thức về chất lượng cho cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên trong nhà trường; Tổ chức xây dựng và tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng về chất lượng của trường; Chỉ đạo xác lập hệ giá trị chất lượng trong nhà trường; Thiết lập bầu không khí làm việc vì chất lượng, cho chất lượng trong các trường đại học tư thục. Qua đó, việc xây dựng văn hóa chất lượng trong các trường đại học tư thục nhằm thiết lập tầm nhìn và sứ mạng về chất lượng, hệ giá trị chất lượng và môi trường làm việc vì chất lượng, cho chất lượng trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục đại học.
Từ khóa: 
Quality culture
private universities
Solution
Tham khảo: 

[1] Berings, D., (2009), Reflection on quality culture as a substantial element of quality management in higher education, Fourth European Quality Assurance Forum (EQAF) of European University Association (EUA), Copenhagen

[2] Venera, T., A., (2007), TQM relation and quality culture of universities - Institutional strategies for long term development in post adherence period, Amfiteatru Economic, 9 (1), pp.157-161.

[3] EUA, (2006), Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach, Brussels.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Báo cáo Tổng hợp Kết quả nghiên cứu các trường đại học ngoài công lập, tr.3-5.

[5] Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, (2013), Báo cáo tổng kết 20 năm phát triển mô hình giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam (1993 - 2013).

[6] Ban Tuyên giáo Trung ương, (2014), Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 25-26.

Bài viết cùng số