THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

NGUYỄN BÁCH THẮNG nguyenbachthang1966@gmail.com Trường Đại học An Giang
Tóm tắt: 
An Giang là tỉnh biên giới đông dân ở miền Tây Nam Bộ, sát biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Ở vị trí đầu nguồn khu vực Tây Nam Bộ, An Giang có những thuận lợi cơ bản để phát triển mạnh mẽ sản xuất nông - ngư nghiệp, đặc biệt là trồng lúa và nuôi trồng thuỷ sản. Những điều kiện kể trên có nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang. Chính vì vậy, An Giang cần phải tiến hành các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết tóm lược những đặc điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh An Giang. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong thời kì hội nhập quốc tế ngày nay.
Từ khóa: 
Real status
Solutions
Education and training
An Giang province education and training reform
Tham khảo: 

[1] Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh An Giang đến năm 2020 (số 1382/QĐ-UBND , ngày 16/8/2011)

[2] Cục thống kê tỉnh An Giang ,(2012), Niên giám thống kê 2011, in tại Xí nghiệp In Thống kê.

[3] Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, (2015), Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, (số 24/HD-SGDĐT, ngày 30/7/2015).

[4] Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, (2016), Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016, (số 222/HD-SGDĐT, ngày 30/6/2016).

Bài viết cùng số