SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

NGÔ THỊ HẢI YẾN yenppdl@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích vai trò quan trọng của việc sử dụng kênh hình trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông. Thông qua kênh hình, học sinh được quan sát trực quan về đối tượng nhận thức địa lí và tham gia trực tiếp các thao tác trên kênh hình nên học sinh có niềm tin vào tri thức được cung cấp, có nhu cầu tự giải quyết vấn đề để chiếm lĩnh tri thức mới. Các biện pháp cần thiết để sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học Địa lí là: Lựa chọn kênh hình để tạo ra tính trực quan về đối tượng nhận thức địa lí; Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế kênh hình; Sử dụng kênh hình kết hợp với các phương pháp dạy học hiện đại; Thiết kế các bài toán nhận thức thông qua khai thác kênh hình,...
Từ khóa: 
Geography
high schools
visual channel
teaching methods
Tham khảo: 

[1] Baranxki. N.N, (1972), Phương pháp dạy học Địa lí kinh tế (2 tập), NXB Giáo dục

[2] David Lambert and David Balderstone, (2000), Learning to teach Geography in the Secondary School, London and New York.

[3] Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), (2005), Windows MS Office Internet dùng trong giảng dạy và nghiên cứu Địa lí, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Dược - Nguyễn Trọng Phúc, (2001), Lí luận dạy học Địa lí, Phần Đại cương, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[5] Nguyễn Ngọc Bảo - Trần Kiểm, (2005), Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Trần Đức Tuấn, (2007), Hướng dẫn biên soạn và giải bài tập Địa lí 11, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Đặng Văn Đức, (2006), Lí luận dạy học Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số