MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

VŨ THỊ QUỲNH thanhquynh9036@gmail.com Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Tóm tắt: 
Cùng với sự thay đổi của yếu tố môi trường và yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục thì văn hóa nhà trường cần tạo nên sự thay đổi và phát triển tích cực hơn. Các giải pháp quản lí phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm bao gồm: (1) Xác định các giá trị văn hóa cốt lõi trong phát triển nhà trường; (2) Tổ chức xây dựng bộ tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm; (3) Phát triển văn hóa giảng dạy trong nhà trường phù hợp với yêu cầu chung và chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn mới; (4) Phát triển văn hóa trong học tập và rèn luyện cho sinh viên hướng đến xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực; (5) Xây dựng môi trường sư phạm thông qua việc kiến tạo “nhà trường học tập” trong phát triển văn hóa nhà trường. Việc đề xuất các giải pháp quản lí phát triển văn hóa nhà trường ở các trường sư phạm nhằm mục đích tạo nên một văn hóa nhà trường tích cực trong sự phát triển ổn định và bền vững trước bối cảnh đổi mới giáo dục
Từ khóa: 
College culture
college of education
management
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Minh Nguyệt, (2011), Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường tiểu học thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Hồ Sĩ Quý, (2011), Vai trò của văn hóa nhà trường trong nền văn minh.

[3] Trần Ngọc Thêm, (2000), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Viện Nghiên cứu Sư phạm, (2007), Xây dựng văn hóa học đường, Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường - Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Ahmadi E., School Culture and School Effectiveness, International Jounal of management, Vol 5.

[6] Ahmadi E., School Culture and School Effectiveness, International Jounal of management, Vol 5.

[7] Deal T.E. and Peterson D. K., (1999), Shaping School Culture the heart of Leadership, Jossey-Bass.

[8] Michel Amiel - Francis Bonnet - Joseph Jacobs, (2000), Quản lí hành chính - Lí thuyết và thực hành, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Kent D. Peterson - Terrence E.Deal, (2006), How Leaders Influence the Culture of Schools.

[10] Joan Richardson, (2001), Share Culture: A Consensus of Individual Values, Results.

Bài viết cùng số