THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC VI MÔ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC

THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC VI MÔ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC

CAO CỰ GIÁC giaccc@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh
LÝ HUY HOÀNG lhhoang@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: 
Phát triển năng lực tổ chức dạy học thí nghiệm Hóa học cho sinh viên Sư phạm Hóa học là một trong những chuẩn đầu ra quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên. Dạy học vi mô là một cách tiếp cận dạy học chương trình Hóa học, trong đó quá trình rèn luyện kĩ năng dạy học được chia nhỏ để thực hiện và trải nghiệm thông qua phương tiện nghe nhìn kết hợp với sự phản hồi tích cực của các thành viên tham gia nhằm hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Bài viết trình bày nguyên tắc, quy trình thiết kế và bộ công cụ đánh giá năng lực tổ chức dạy học thí nghiệm Hóa học cho sinh viên Sư phạm Hóa học trong dạy học vi mô.
Từ khóa: 
Professional competency
Chemistry laboratory
students
assessment toolkit
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Tài liệu tập huấn Phát triển Chương trình đào tạo giáo viên phổ thông nhóm ngành Tự nhiên, Hà Nội.

[2] Nguyễn Thị Kim Ánh - Đặng Thị Oanh, (2009), Sử dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên khoa Hóa học ngành Sư phạm ở các trường đại học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm, tr.56 -72.

[3] Tremblay Denyse, (2002), The Competency - Based approach: Helping learners become autonomous, In Adult Education - A Lifelong Journey.

[4] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm.

[5] Nguyễn Cương (Chủ biên) và nhóm tác giả, (2007), Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học Hóa học, NXB Đại học Sư phạm.

[6] Phạm Thị Bích Đào - Cao Thị Thặng, (2015), Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học Hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 112, tr.31-34.

[7] Cao Cự Giác (Chủ biên) và nhóm tác giả, (2015), Giáo trình Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học Hóa học, NXB Đại học Vinh.

[8] Nguyễn Công Khanh, (2013), Xây dựng khung năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 95/8.

Bài viết cùng số