GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

PHẠM VIỆT THẮNG vietthang271077@yahoo.com.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Toàn cầu hóa là một trong những quá trình đang trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên những biến đổi to lớn trong đời sống nhân loại. Việt Nam cũng không thể tự mình đặt ra ngoài quá trình này. Nhưng việc nhận thức một cách sâu sắc về bản chất và những tác động của nó là rất cần thiết, giúp cho chúng ta giảm thiểu được những rủi ro, trong đó, điều quan trọng là làm sao để vừa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế một cách bền vững, vừa tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời ngăn chặn được những nguy cơ làm suy thoái đạo đức xã hội. Trong bối cảnh như vậy, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị cho học sinh, sinh viên ngày càng trở nên cấp thiết và cần đi vào những nội dung thiết thực. Bài viết phân tích vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: 
The moral education
Pupils
students
globalization
Tham khảo: 

[1] Suzanne Berger, (2000), Globalization and Politics, American Rewiew of Political Science, No.3, pp. 43-62.

[2] Nguyễn Văn Huyên, (2003), Lối sống người Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hóa hiện nay, Tạp chí Triết học, số 12.

[3] Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2007), Toàn cầu hóa và nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay, Tạp chí Triết học, số 2.

[4] Phạm Văn Đức (chủ biên), (2007), Toàn cầu hóa trong bối cảnh Châu Á - Thái Bình Dương một số vấn đề triết học, NXB Khoa học Xã hội.

[5] Đoàn Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp (chủ biên), (2013), Sổ tay thuật ngữ Quan hệ quốc tế, NXB TP.Hồ Chí Minh.

[6] Võ Minh Tuấn, (2004), Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức SV hiện nay, Tạp chí Triết học, số 4.

[7] Thomas L. Friedman, (1999), The Lexus and the Olive Tree. Published by Farrar, Straus and Giroux.

[8] Anthony D. King, (2011), Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity, University of Minnesota Press

[9] Phương Thiết, Hà Tinh Lượng (chủ biên), (2014), Văn hóa dân tộc và toàn cầu hóa, NXB Dân tộc (Trung Quốc).

[10] Yusuf Ornek, (2003), Globalization anh Cultural Identity, The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy.

[11] Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cộng hòa Pháp (Diễn đàn Kinh tế - Tài chính), (2004), Toàn cầu hóa, NXB Chính trị Quốc gia.

Bài viết cùng số