GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CANADA

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CANADA

NGUYỄN THỊ LUYẾN luyen79sp@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích về giáo dục hướng nghiệp ở Canada. Giáo dục hướng nghiệp ở Canada xuất hiện từ rất sớm và có một quá trình phát triển nhanh chóng, chuyên nghiệp. Năm 1975, chính phủ Canada đã thành lập Trung tâm tư vấn quốc gia về phát triển nghề nghiệp (NATCON). Năm 1999, hệ thống hướng dẫn và kế hoạch nghề nghiệp trực tuyến được giới thiệu. Hệ thống trực tuyến này bao gồm các công cụ tự đánh giá để thanh niên tự xác định bản thân và nghề nghiệp của mình qua hướng dẫn trực tuyến. Năm 2004, Viện Nghiên cứu giáo dục Canada đã chính thức ra mắt một tổ chức từ thiện nhằm nâng cao nghiên cứu giáo dục trong nghề nghiệp, tư vấn các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Có thể nhận thấy, Canada có một hệ thống các chương trình về giáo dục hướng nghiệp đã được triển khai một cách quy củ, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại.
Từ khóa: 
Vocational education
students
career; Canada
Tham khảo: 

[1] Career Development Practice in Canada: Perspectives, Principles, and Professionalism - Ceric.ca/ textbook - Editors: Blythe C.Shepard, University of Lethbridge and Priya S.Mani, University of Manitoba.

[2] Its Their Future: A Pan-Canadian Study of Career Education - Prepared by: Gerry Connelly, Director, Policy and Intellectual Mobilization; Gareth Blair, Policy Management and Intellectual Mobilization; Albert Ko, School-Job-at-Work Analyst - Copyright © 2013 The Learning Partnership.

[3] CMEC, Education in Canada. 2005.

[4] http://www.ibe.unesco.org/

[5] World Data on Education, 6th edition, 2006/07.

Bài viết cùng số