THỰC TRẠNG QUẢN LÍ THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NÚI TÂY BẮC

THỰC TRẠNG QUẢN LÍ THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NÚI TÂY BẮC

LÊ THỊ HÀ GIANG lhgiangclc@gmail.com Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
Tóm tắt: 
Nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường sư phạm trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo là phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó có nội dung quản lí quá trình thực tập sư phạm đối với sinh viên. Việc xác định đúng đắn mục tiêu, nội dung, phương thức, kiểm tra đánh giá thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non đồng thời chuẩn bị tốt cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non tri thức, kĩ năng và những điều kiện cần thiết cho thực tập sư phạm sẽ giúp cho quá trình thực tập sư phạm vận hành có chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, điều đó giúp cho các ban chỉ đạo, các nhà trường có cơ sở tìm hiểu, đánh giá kết quả thực tập sư phạm. Từ đó, các nhà trường sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non có những điều chỉnh, đổi mới quản lí thực tập sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: 
Real status
management
pedagogical internship
pre-school teacher
college
North-East mountainous area
Tham khảo: 

[1] Trung tâm Từ điển, (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa, Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức Bách khoa.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2003), Quy chế thực hành thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy, Ban hành theo quyết định 36/2003 ngày 01/8/2003.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2008), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Ban hành theo quyết định 02/2008 ngày 22/01/2008.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm (ban hành theo Thông tư 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014), Hà Nội.

[5] Phạm Trung Thanh - Nguyễn Thị Lý, (2007), Giáo trình thực tập sư phạm năm thứ ba, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Mỵ Giang Sơn, Đánh giá chất lượng chương trình thực tập sư phạm trong đ

Bài viết cùng số