CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

LÝ THANH HIỀN lthien@vnua.edu.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đạo đức là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển con người thời kì đổi mới, thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam giai đoạn hiện nay. Và mới đây nhất, vấn đề này tiếp tục được Đảng khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 8 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự cấp thiết. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên là một hoạt động nhằm tác động đến tư tưởng, thái độ và hành vi của sinh viên. Qua đó, giúp sinh hiểu biết những hành vi đạo đức phù hợp với yêu cầu của ngành nghề và yêu cầu của xã hội. Quá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp luôn chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bài viết phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành Nông nghiệp
Từ khóa: 
Professional ethics
Education
students
agriculture
Tham khảo: 

[1] Emile Durkheim, (1998), Professional ethics and civic moral, publish in the U.S.A.

[2] Joseph Herkett, (1991), Values, economics and agricultural research in ethics and agriculture, University of Idado Press

[3] Phạm Khắc Chương - Hà Nhật Thăng, (1998), Đạo đức học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Trần Hậu Kiểm, (1997), Giáo trình đạo đức học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh về đạo đức, (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh toàn tập, (2000), tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Phạm Minh Hạc,(2005), Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Đặng Thành Hưng, (2012), Quan niệm đạo đức và giáo dục đạo đức trong nhà trường hiện đại, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 84 tháng 9/2012, tr. 6 - 11.

[9] Phạm Viết Vượng, (2007), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Bài viết cùng số