APPLYING PRACTICE AND RESEARCH FINDINGS IN GENERAL MATHS TEACHING INTO TRAINING MATHS TEACHERS AT LOWER SECONDARY LEVEL

APPLYING PRACTICE AND RESEARCH FINDINGS IN GENERAL MATHS TEACHING INTO TRAINING MATHS TEACHERS AT LOWER SECONDARY LEVEL

LE VAN HONG lvhong@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University
HOANG NGOC TUYEN hntuyen@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University
PHUNG THI THUY ptthuy@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University
NGUYEN THI THUY VINH nttvinh@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University
Summary: 
Implementing reform of general education, including Mathematics teaching, has achieved many achievements in research and practice. The article gives some guidelines for using those findings in training Maths teachers at lower secondary level, specifically: (i) Using practice and research findings in general Maths teaching into training Maths teachers at lower secondary level according to the logic "Learning → Teaching → Teachers’ training"; (ii) Using practice and research findings in general Maths teaching into training Maths teachers at lower secondary level towards favorable areas of vocational training in sections of pedagogical Mathematics training and ( iii) Using practice and research findings in general Maths teaching into training Maths teachers at lower secondary level from low to high level in terms of developing and adjusting training programs to ensure training quality
Keywords: 
orientation
research findings
practice
Maths teaching
Training
Teachers
lower secondary level
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Giáo dục toán học ở trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Trung tâm Từ điển học, (2008), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[3] Michel Develay, (1998), Một số vấn đề về đào tạo giáo viên (các dịch giả Nguyễn Kì, Vũ Văn Tảo, Phan Hữu Chân), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngân hàng Phát triển châu Á, Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp - Vụ Giáo dục Đại học (2013a), Chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[5] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán (tái bản lần thứ bảy, có nhiều chỉnh lí và bổ sung), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2004), Chương trình Khung Giáo dục đại học ngành Toán với chuyên ngành Sư phạm Toán học trình độ cao đẳng sư phạm, (theo quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013b), Hoạt động đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp, Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Hội Giảng dạy toán phổ thông - Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển Năng lực nghề nghiệp của giáo viên toán phổ thông Việt Nam, Hà Nội.

[9] Lê Văn Hồng - Hoàng Ngọc Tuyến - Nguyễn Thị Thúy Vinh, Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dạy học toán học phổ thông trong đào tạo giáo viên toán trung học cơ sở ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội và Giáo dục - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 1, tháng 12, năm 2015, Hà Nội.

[10] Nguyễn Bá Kim (chủ biên) - Bùi Huy Ngọc, (2010), Phương pháp dạy học đại cương môn Toán (tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue