TEACHING THE TOPIC OF “LEARNING LANGUAGES IN MODERN SOCIAL LIFE” FOR HIGH SCHOOL STUDENTS UNDER THE NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM IN LITERATURE (2018)

TEACHING THE TOPIC OF “LEARNING LANGUAGES IN MODERN SOCIAL LIFE” FOR HIGH SCHOOL STUDENTS UNDER THE NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM IN LITERATURE (2018)

La Phuong Thuy laphuongthuydhgd@gmail.com VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Van Thi Minh Tu tuvmt.edu@gmail.com VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Teaching learning topics is a completely new content for students who have an orientation on social sciences and humanities in the careeroriented education phase of the new general education curriculum in Literature (2018). Therefore, both teachers and students have been feeling confused and difficult to acquire these contents, especially the new topics with high practical application. This article proposes a specialized teaching procedure of “Learning languages in modern social life”, which is one of three topics in the literature curriculum of 11th grade to provide teaching orientation for teachers in the process of developing this thematic teaching plan in particular, as well as defining the procedure of teaching learning topics in the literature curriculum at high schools in general.
Keywords: 
Topics
languages
social
modern
Literature
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Công văn số: 5555/ BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 10 năm 2014 về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

[2] Nguyễn Thiện Giáp, (2008), Giáo trình ngôn ngữ học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Đỗ Ngọc Thống (chủ biên) - Bùi Minh Đức - Nguyễn Thành Thi, (2019), Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[6] Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên) - Bùi Minh Đức (chủ biên) - Đỗ Thu Hà - Phạm Thị Thu Hiền - Lê Thị Minh Nguyệt, (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Nguyễn Thị Hiên, (2015), Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Articles in Issue