CHARACTERISTICS OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH CULTURAL VALUE EDUCATION

CHARACTERISTICS OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH CULTURAL VALUE EDUCATION

Nguyen Thi Thu Thao nguyenthaophothong@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
In the context of global integration and Industry 4.0, there are significant changes in cultural values, especially in lower secondary school students’ perception and behavior. The article aims to examine the changing characteristics of students in terms of cultural value education. Based on the showed evidences, teachers, administrators and parents will understand the students’ behaviors better, then take flexible and effective methods to educate them about cultural values. The outstanding feature of lower secondary school students’ awareness of cultural value education is the formation of self-awareness leading to self-education of cultural values. Students are both the object and the subject of the process of cultural values education. However, due to the age-physiological characteristics, these students’ awareness is limited, this leads to incorrect conceptions and behaviors of cultural values. This self-education process is influenced from “their friends and peers” and “social opinions” which are both good and bad, so the strong collaboration of communities, parents and schools is essential to achieve the purposes of cultural values education
Keywords: 
Characteristics
lower secondary school students
cultural values
Refers: 

[1] Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Định Thị Kim Thoa - Đặng Hoàng Minh, (2010), Sách giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Vũ Dũng, (2015), Sự khác biệt giữa tâm lí cá nhân và tâm lí xã hội, https://www.suckhoetamthan.net/tam-lythuc-hanh/Su-khac-biet-giua-tam-ly-...

[3] Lê Tấn Lộc, (2019), Đạo đức học sinh: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, http://giaoducvaxahoi.vn/ giao-duc-dao-tao/d-o-d-c-h-c-sinh-th-c-tr-ng-nguyennhan-va-gi-i-phap.html

[4] Trần Thị Lệ Thu, (2016), Biểu hiện giá trị sống và kĩ năng sống ở học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Tạp chí Tâm lí học Xã hội, số 4.

[5] Nguyễn Hồng Thuận, (8/2019), Xác định hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20.

Articles in Issue