Tích hợp các quan điểm toàn cầu vào môn học trong chương trình giáo dục toàn cầu ở nhà trường phổ thông Úc

Tích hợp các quan điểm toàn cầu vào môn học trong chương trình giáo dục toàn cầu ở nhà trường phổ thông Úc

Bùi Diệu Quỳnh* quynhbd@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Hằng hangpt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục các vấn đề toàn cầu từ bậc Phổ thông đang được quan tâm sâu rộng từ nhiều quốc gia bởi đây là cách tiếp cận trong trao quyền cho người học trở thành những công dân tích cực cả ở địa phương và toàn cầu trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, thấu hiểu, hòa nhập và an toàn hơn. Bài viết dưới đây là tồng quan của tác giả tìm hiểu về những nội dung và chủ đề toàn cầu và cách thức tích hợp những nội dung toàn cầu trong môn học từ khung hướng dẫn tích hợp các quan điểm giáo dục toàn cầu dành cho nhà trường phổ thông Úc. Tác giả mong muốn đây là nguồn tham khảo hữu ích khi cho các nhà trường, giáo viên và cả các nhà nghiên cứu giáo dục muốn đưa các vấn đề toàn cầu vào môn học và hoạt động giáo dục nhà trường phổ thông của Việt Nam.
Từ khóa: 
Integrated perspective
global education
global educational curriculum
Australian schools.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số